Stambom Renswoude - Veenendaal

Notes


Aert Cornelis Hardeman

Voerman, handelaar in bouwmaterialen, kerkmeester

Johan Hardeman (9661217) vermeldt het volgende:
HARDEMAN, Aert [998], geboren circa 1550 (bron: Laansma). Uit de kerkmeestersrekeningen van 1589/90 blijkt dat er een betaling aan Aert Hardeman is gedaan voor leyen voor de kerck.
Relatie [354] met Trijn [999] (I.2). Trijn Hardemans had graf 98 in de kerk in eigendom. Dit graf wordt enkele malen verboekt. In de gravenlegger staat dit als volgt opgetekend:

* De Erfgen[amen] van Trijn Hardemans. Dese [ver]boeckt, en overgeseth op de kinderen van Herman, Aert en de Trijntge Hardemans, sijnde geweest Erffgenamen van de bovengen[oemde] Trijn Hardemans, ende dit op 't [ver]soeck en in presentie van Corn[elis], Jacobje, ende Maeijghje Hermans Hardeman; mitsgaders Maeijghje Aertsz Hardemans, ende Huijsvrouw van Hendrick Aertsz Hardeman: Actum den 20en Februarij 1690.
* Van deze graffstede 1/3 [verboeckt] op Willem Hendricksen als in huwelijk hebbende Aertje Hendricx die een dochter is geweest van Maeijgje Hardeman die een dochter van Aert Hardeman is geweest mitsgaders ... (verder niet ingevuld en gehele aantekening doorgehaald).
* Ende sullen Hendrick Hardeman, Willem Harmensen [ende] Willem Hendricksen [ende] Jan Gijsbertsen op de caerte worden gestelt en[de] soo wel daerop can en[de] sulck op haer versoeck den 17 janu[arij] 1711.

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het graf van Trijn in eigendom komt van haar achterkleinkinderen. Ook worden hier de kleinkinderen van Trijn bij name genoemd. Deze kleinkinderen waren de erfgenamen van Trijn.


Cornelis Hardeman

geboren in Veenendaal is onmogelijk, omdat Veenendaal in 1524 nog niet bestond...